ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (โท, เอก) ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8 เม.ย. – 14 พ.ค. 2566 (ภาคปกติ) และ 8 เม.ย. – 3 ก.ค. 2566 (ภาคพิเศษ)
สามารถกรอกข้อมูลการสมัครได้ที่ 
https://gsmis.snru.ac.th/admission

อ่านเพิ่มเติม “รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (โท, เอก) ประจำปีการศึกษา 2566”

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ผศ.ดร.สามารถ อัยกร

Facebook Page