ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564

ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา โท (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา โท เอก(ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564 เปิดรับสมัคร 15 ก.ค. – 5 ส.ค. 64 โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://gsmis.snru.ac.th/admission/ อ่านเพิ่มเติม “ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา โท (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564”

ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงขอเลื่อน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบคัดเลือก โดยจะแจ้งให้ทราบในภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 หรือวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 อ่านเพิ่มเติม “ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564”

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

สอบสัมภาษณ์ รปม รุ่น 10

สอบสัมภาษณ์ รปม รุ่น 10 ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 843 อาคาร 8 คณะวิทยาการจัดการ อ่านเพิ่มเติม “สอบสัมภาษณ์ รปม รุ่น 10”

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ รป.ม รุ่น 8

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ รป.ม รุ่น 8  ณ ห้อง 843 อาคาร 8 คณะวิทยาการจัดการ อ่านเพิ่มเติม “สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ รป.ม รุ่น 8”

ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ผศ.ดร.สามารถ อัยกร

Facebook Page