ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
1 เม.ย. – 15 พ.ค. 65 (ภาคปกติ)
1 เม.ย. – 10 ก.ค. 65 (ภาคพิเศษ)

ลิงค์รับสมัคร https://gsmis.snru.ac.th/admission

โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “ภาวะผู้นำในยุค New Normal”

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ ห้องสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม “โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “ภาวะผู้นำในยุค New Normal””

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

สอบสัมภาษณ์ รปม รุ่น 10

สอบสัมภาษณ์ รปม รุ่น 10 ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 843 อาคาร 8 คณะวิทยาการจัดการ อ่านเพิ่มเติม “สอบสัมภาษณ์ รปม รุ่น 10”

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ รป.ม รุ่น 8

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ รป.ม รุ่น 8  ณ ห้อง 843 อาคาร 8 คณะวิทยาการจัดการ อ่านเพิ่มเติม “สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ รป.ม รุ่น 8”

ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ผศ.ดร.สามารถ อัยกร

Facebook Page