หัวข้อข่าว

โครงการสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โครงการสัมมนาภาวะผู้นำทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “ภาวะผู้นำทางรัฐประศาสนศาสตร์ Smart Leadership”

กิจกรรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา: ปฏิบัติการเรียนรู้การบริหารท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (โท, เอก) ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครนักศึกษา ป.โท ป.เอก ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2565

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ภาวะผู้นำทางรัฐประศาสนศาสตร์ Smart Leadership” ในวันเสาร์ ที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ณ ห้อง 844 ชั้น 4 อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รับสมัครนักศึกษา โท-เอก ภาคเรียนที่ 2/2565

กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์น้อง-พี่ รป.ม. 14-15

กิจกรรมไหว้ครู

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565