ติดต่อ

เผยเเพร่เมื่อ 1576 เข้าชม

การติดต่อประสานงานสำนักงานหลักสูตร

สำนักงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 680 ถนนนิตโย ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง

จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์ 042-970259

โทรสาร 042-970259

การติดต่อประสานงานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

  1. ผศ.ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง โทร. 087-127-7236
  2. ผศ.ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล โทร. 081-858-5687
  3. ผศ.ดร.ละมัย ร่มเย็น โทร. 087252-7579