สอบสัมภาษณ์ รปม รุ่น 10

สอบสัมภาษณ์ รปม รุ่น 10 ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 843 อาคาร 8 คณะวิทยาการจัดการ