สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ รป.ม. รุ่น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ รป.ม. รุ่น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร