สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ รป.ม รุ่น 8

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ รป.ม รุ่น 8  ณ ห้อง 843 อาคาร 8 คณะวิทยาการจัดการ