รายละเอียดของหลักสูตร

  1. โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จัดเป็น 1 แผน คือ แผน ก (แบบ ก 2) เรียนรายวิชา 27 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ดังนี้
หมวดวิชา แผนการเรียน
แผน ก (แบบ ก 2)
1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

วิชาเสริมพื้นฐาน

วิชาบังคับ

วิชาเลือก

 

ไม่นับหน่วยกิต

18   หน่วยกิต

9   หน่วยกิต

2. หมวดวิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์

 

12   หน่วยกิต

รวม 39   หน่วยกิต

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร