ประวัติความเป็นมา

สถานที่ตั้ง
อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0 – 4297 – 0028 โทรสาร.0 – 4297 – 0059

ปรัชญา
วิทยาการก้าวหน้า พัฒนาองค์ความรู้คู่คุณธรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
วิสัยทัศน์
มุ่งผลิตบัณฑิตและบริการด้านการจัดการ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม

พันธกิจ

1. จัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อสร้างคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม
2. พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาการจัดการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการการเรียนรู้และให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์
1. คณะมีกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ สนองความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน พร้อมทั้งมีพื้นฐานความรู้เพื่อ     ที่จะนำไปพัฒนาหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปได้
2. เป็นคณะที่มี อาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร นักศึกษา ของคณะ ร่วมมือกับบุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการศึกษา เข้าสู่มาตรฐานในระดับที่เป็นที่ยอมรับจากสังคม
3. เพื่อให้ท้องถิ่นมีแหล่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาการจัดการ และนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
4. ใช้เงินงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพด้านการจัดการให้แก่ท้องถิ่นและสังคม
2. เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่คนในท้องถิ่นและสังคม
3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการให้แก่ท้องถิ่นและสังคม
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและสังคม
5. ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้ในท้องถิ่นและสังคม
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร

ค่านิยมองค์กร

เป็นองค์กรแห่งความสุข บุคลากรมีความเป็นหนึ่งเดียว พอเพียง เสียสละ และอุทิศตนเพื่อองค์กรโดยปฏิบัติงานบนพื้นฐานธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์ คณะวิทยาการจัดการ : เป็นคนดี มีจิตสามธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ

เอกลักษณ์ คณะวิทยาการจัดการ : การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส