โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555

ภาษาไทย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ภาษาอังกฤษ   Master of  Public Administration  Program in Public
Administratio

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
: 39    หน่วยกิต
 

    3.1
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

         
 3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
 ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

โดยแบ่งออกเป็น  1 แผน คือ แผน ก แบบ ก2 เรียนรายวิชา 27 หน่วยกิตและ ทำวิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต

         
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จัดเป็น 1 แผน คือ แผน ก   แบบ ก 2
  เรียนรายวิชา 27 หน่วยกิตและทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ดังนี้

โครงสร้างหลักสูตร 

องค์ประกอบ แผน  ก แบบ ก2 
ทำวิทยานิพนธ์ (หน่วยกิต)
1.    หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
        วิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
        บังคับ 18
        วิชาเลือก 9
2.    หมวดวิทยานิพนธ์  
        วิทยานิพนธ์ 12
รวม 39

3.2 รายวิชาในหลักสูตร

     
3.2.1 หมวดวิชาบังคับ
  แผน  ก  แบบ ก 2 ให้เรียน  
 18  หน่วยกิต

7215401 ทฤษฏีทางรัฐประศาสนศาสตร์
(Public Administration Theory)
 3(3-0-6)
 7215402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การท้องถิ่น
(Human Resource Management in Local Administrative Organizations)
 3(3-0-6)
 7215403  ทฤษฏีองค์การและพฤติกรรมองค์การ
(Organizational Theories and Organizational Behavior)
 3(3-0-6)
 7215404  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
(Research Methodology in Public Administration)
 3(2-2-5)
 7225401  การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
(Public Policy Analysis)
 3(3-0-6)
 7235409  สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
(Seminar on Public Administration)
 3(2-2-5)

     
3.2.2 หมวดวิชาเลือก
  แผน  ก  แบบ ก 2    
 ให้เลือก   9  หน่วยกิต

7215405 การบริหารการเงิน การคลัง และกระบวนการงบประมาณ
(Financial Fiscal and Budgetary Process)
 3(2-2-5)
7225402 การบริหารท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(Local Administration based on Good Governance and Sufficiency Economy)
3(2-2-5)
7225403 หลักเศรษฐศาสตร์และการจัดการสหกรณ์ท้องถิ่น
(Economic Principle and Local Cooperative Management)
3(2-2-5)
7225404 การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรท้องถิ่น
(Environmental and Local Resource Management)
3(2-2-5)
7225405 การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่น
(Service Management of Local Government Organizations)
3(3-0-6)
7225406 การวางแผนพัฒนากลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และการพัฒนาท้องถิ่น
(Strategic Development Plan Vision and Local Development)
3(3-0-6)
7225407 การวางแผน เทคนิคการบริหาร และการประเมินโครงการ
(Project Planning Management Technique and Evaluation)
3(3-0-6)
7225408 การบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
(Information Technology System for Local Development Organization)
 3(3-0-6)

   
 3.2.3หมวดวิทยานิพนธ์

7225601 วิทยานิพนธ์ 1 การสร้างค้าโครงวิทยานิพนธ์
(Thesis 1)
6  หน่วยกิต
7225602 วิทยานิพนธ์ 2 การปฏิบัติงานภาคสนาม
(Thesis 2)
3  หน่วยกิต
7225603 วิทยานิพนธ์ 3 การเสนอเล่มวิทยานิพนธ์
(Thesis 3)   
3  หน่วยกิต

           

3.2.4 รายวิชาเสริม  
(ไม่นับหน่วยกิต)      

1555101 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิต
(English for Graduates)
3(3-0-6)
4125101 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิต
(Computer for Graduates)
3(3-0-6)
7215400 ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
(Thai Political, Economic and Social Systems)
3(3-0-6)

3.3 แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ-)
7215401 ทฤษฏีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5)
7215402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การท้องถิ่น 3(2-2-5)
1555101 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิต* 3(3-0-6)
7215400 ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย* 3(3-0-6)
รวม 6 หน่วยกิต

          *
เป็นรายวิชาเสริมไม่นับหน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ-)
7215403 ทฤษฎีองค์การและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)
7215404 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5)
4125101 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิต* 3(2-2-5)
  วิชาเลือก…………………………….. 3(3-0-6)
รวม 9 หน่วยกิต

         
* 
เป็นรายวิชาเสริม
ไม่นับหน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ-)
7235409 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 หน่วยกิต
7225601 วิทยานิพนธ์ 1 6 หน่วยกิต
  วิชาเลือก…………………………….. 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2


รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ-)

7225401
การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
3 (3-0-6)

7225602
วิทยานิพนธ์ 2
3 หน่วยกิต

 
วิชาเลือก………………………………………
3 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต

* เป็นรายวิชาเสริมไม่นับหน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ-)

7225603
วิทยานิพนธ์ 3 3 หน่วยกิต
รวม 3 หน่วยกิต