ทำเนียบรุ่น 6

                                                                            ทำเนียบรุ่น

                                                         รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  รุ่นที่ 6

                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ลำดับที่        รูปภาพ รายละเอียด
1 อภินทร์พร วงษ์รัตนะ
ตำแหน่ง :  ฝ่ายประสานงาน
รหัสนักศึกษา :  56426423101
ชื่อ-สกุล :  นางสาวอภินทร์พร วงษ์รัตนะ
ชื่อเล่น :  ปุ๊ก
สถานที่ทำงาน :  ธุรกิจส่วนตัว
e-mail :  –
Tel :  –
website/facebook  –
2 นายวุฒิชัย องค์ศาสตร์บวร
ตำแหน่ง :  ฝ่ายประสานงาน
รหัสนักศึกษา :  56426423102
ชื่อ-สกุล :  นายวุฒิชัย องค์ศาสตร์บวร
ชื่อเล่น :   ต่อ
สถานที่ทำงาน :   องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
e-mail :  –
Tel :  –
website/facebook  –
3
ตำแหน่ง :
รหัสนักศึกษา :
ชื่อ-สกุล :
ชื่อเล่น :
สถานที่ทำงาน :
e-mail :  –
Tel :  –
website/facebook  –
4
ตำแหน่ง :
รหัสนักศึกษา :
ชื่อ-สกุล :
ชื่อเล่น :
สถานที่ทำงาน :
e-mail :  –
Tel :  –
website/facebook  –
5
ตำแหน่ง :
รหัสนักศึกษา :
ชื่อ-สกุล :
ชื่อเล่น :
สถานที่ทำงาน :
e-mail :  –
Tel :  –
website/facebook  –
6
ตำแหน่ง :
รหัสนักศึกษา :
ชื่อ-สกุล :
ชื่อเล่น :
สถานที่ทำงาน :
e-mail :  –
Tel :  –
website/facebook  –
7
ตำแหน่ง :
รหัสนักศึกษา :
ชื่อ-สกุล :
ชื่อเล่น :
สถานที่ทำงาน :
e-mail :  –
Tel :  –
website/facebook  –
8
ตำแหน่ง :
รหัสนักศึกษา :
ชื่อ-สกุล :
ชื่อเล่น :
สถานที่ทำงาน :
e-mail :  –
Tel :  –
website/facebook  –
9
ตำแหน่ง :
รหัสนักศึกษา :
ชื่อ-สกุล :
ชื่อเล่น :
สถานที่ทำงาน :
e-mail :  –
Tel :  –
website/facebook  –