คณะกรรมการประจำหลักสูตร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ อัยกร
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชัย  อุดมกิจมงคล
กรรมการบริหารหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละมัย  ร่มเย็น
กรรมการบริหารหลักสูตร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต  ชาญชิตปรีชา
กรรมการบริหารหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง
กรรมการบริหารหลักสูตร