คณะกรรมการประจำหลักสูตร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


ผศ.ดร.สัญญาสรณ์3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญาศรณ์  สวัสดิ์ไธสง
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชัย  อุดมกิจมงคล
กรรมการบริหารหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละมัย  ร่มเย็น
กรรมการบริหารหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต  ชาญชิตปรีชา
กรรมการบริหารหลักสูตร

อาจารย์ ดร.ปิยะจินต์  ปัทมดิลก
กรรมการบริหารหลักสูตร