โครงการสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เผยเเพร่เมื่อ 21 เข้าชม

โครงการสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 25 – 77 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม