โครงการสัมมนาภาวะผู้นำทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “ภาวะผู้นำทางรัฐประศาสนศาสตร์ Smart Leadership”

เผยเเพร่เมื่อ 38 เข้าชม

โครงการสัมมนาภาวะผู้นำทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “ภาวะผู้นำทางรัฐประศาสนศาสตร์ Smart Leadership” ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 844 ชั้น 4 อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวคิดภาวะผู้นำไปสู่การปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะและวิชาชีพของนักศึกษาและผู้เข้าร่วมสัมมนา