กิจกรรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา: ปฏิบัติการเรียนรู้การบริหารท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เผยเเพร่เมื่อ 34 เข้าชม

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา: ปฏิบัติการเรียนรู้การบริหารท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ที่ทำการเครือข่ายคนมีใจ บ้านชุมพล ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาการจัดการได้เรียนรู้การจัดการแบบมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐและเอกชนในการบริหารท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากสถานการณ์และพื้นที่ปฏิบัติจริง และพัฒนาความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับเครือข่ายผู้ประกอบการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น