ขอแสดงความยินดีกับนายวิชาญ อิทธิฤกษ์มงคล นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 12 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร